Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

46 Pantun Bahasa Madura Lucu, Mainkan Bersama Teman-Teman

<b>46 Pantun Bahasa Madura Lucu, Mainkan Bersama Teman-Teman</b>

46 Pantun Bahasa Madura Lucu, Mainkan Bersama Teman-Teman

Pantun Madura lebih dikenal dengan sebutan "papareghan".

Madura ternyata juga memiliki keberagaman seni dan budaya, satu di antaranya adalah pantun. Pantun-pantun Madura lebih dikenal dengan sebutan

Madura ternyata juga memiliki keberagaman seni dan budaya, satu di antaranya adalah pantun. Pantun-pantun Madura lebih dikenal dengan sebutan "papareghan". Papareghansendiri adalah satu di antara bentuk puisi lama yang terdiri dari dua "paddha" (baris).

Baris pertama pada pantun Madura disebut "bhibidhan" (sampiran), sedangkan baris kedua disebut "esse" (isi). Namun, ada pula yang jumlah barisnya seperti pantun umum, yakni empat baris. Zaman dahulu, papareghan digunakan sebagai penutur lisan untuk berkomunikasi.

Selain disampaikan secara lisan, papareghan lebih sering digunakan sebagai nyanyian oleh seorang "tandha’" dalam sebuah pertunjukan seni tayub. Yuk, simak kumpulan pantun bahasa Madua lucu berikut ini untuk memperkaya pengetahuan sekaligus untuk dimainkan bersama sahabat dan kerabat dekat Anda.

<b>Pantun Bahasa Madura Lucu Bikin Ketawa</b>

Pantun Bahasa Madura Lucu Bikin Ketawa

1. Sapa rawa andhi’ tarnya’
Arum manes e badhadhana
Sapa rawa andhi’ ana’
ma’ manes bibir babana.

2. Atanea caa jai
Namen temma bana nangka
Asarea taa bai
Me’ta’ nemma cara dika.

3. Ka tajjan molonga burnae
Malthe sandha’ kembangnga
Sanajjan bula mabanne
E ate tandha’ engganna.

4. Galudhuk money teeter
Moga nangka lecangana
Kejjudan mata se kacer
Moga dika rasanana.

5. Namen magi’ tambu sakan
Tabing kerrep bannya’ kalana
Pong-pang gi’adhi’ rokon
Ma’le salamat pola tengkana.

6. Ngacelleng digina duwa’
Nampa’ jaran labu napang
Ja’ neng senneng bine dhuwe’
Panas barang raja orang.

7. Bada odang nongko kalabang
Bada olar nakan ngakan peji
Pahbajheng dhika nyare obang
Lamon kellar onggha hajji.

8. Ajhar elmo dhunnya
Ka’ dinto sangona odi’
Dhineng elmo aghama
Menangka sangone paghi.

9. Kan’ rowa ajhuwal korran
Pas tatemmo ban reng ajhamo
Ba’na kabbhi ta’ olle apacaran
Lebbi bhaghus nyare elmo.

10. Rumah tangga nak riyah tak gempang,
alakoh nak koduh pacakang.
Maseh se lakek lakonah cakang,
mun sebinik boros tetep nyangkol otang.

11. Abit ta’ ajarmo
Morongnga lecak daja
Abit ta’ atemmo
Kerrongnga tadha’ padha.

12. Pak mudhin nyare jhamo
Dari Mekkasan ke Juanda
Jha bong masombong andi’ elmo’
Esoro nyare ceek teppa’ ka janda.

13. Pabenya’ nyo’on sapora
Dha’ ka Allah se koasa
Sangat raja balasanna
E dunnya ban aherada.

14. Gellung se ebugelleh
Ebugelleh neng bligeh
Tedung lo gellem nyeddeh
Senyedde’eh enga dek hedeh.

15. Nyaba’ lappa neng romana
Nyambi assem pamolena’
Ajja’ loppa dha’ agamana
Odhi’ marem ban arema.

16. Engkok getton lanceng satiyah,
tak kenning pellan mun kadung kareppah.
Reng gik elun males kak reng toanah,
gik buruh alakoh kesusuh biniah.

17. Taon 98 sabereng larang,
lok bisa minta'ah kakanan nyaman.
Tembeng ngakan ollenah otang,
ngakan rap-orap poko'en kenyang.

18. Namen cabbi namen babang
Terrong perrat gabay jamo
Ajar ngaji ajar bajang
Dha’ aherat gabay sango.

19. Bengkona kaju klompong
Kaju pandha’ gabay tabing
Sokona lakar teppang
Esanggu jalan se’ ba’ jelbing.

20. Jek ngakan pak.... sere secandik,
nabbu tongtong mak cek jeunah.
Jek nyia'an pak....oreng tak andik,
takok tak ontong deddih judunah.

21. Numpak Honda cong nubruk dokar,
bedeh sapeh negguk cek kocek.
Ruma tangga cong mon gut seggut tokar,
Nyareh rejekkeh tamba kabet.

22. Tak ngalarang cong entar ka burneh,
sokkor jek sampek nempang blegah.
Tak ngelarang cong atokar lakeh binih,
sokkor jek sampek ngeding tatanggeh.

23. Numpak dokar cong mun toron blegah,
Manuk keddik akerem sorat.
Atokar cong mon ngiding tatanggeh,
tatanggeh sebejik tamaba asorak.

<b>Pantun Bahasa Madura Lucu untuk Hiburan</b>

Pantun Bahasa Madura Lucu untuk Hiburan

1. Oréng raddhin bânnya’ sé anḍi’
Sossana dhâddhi réng jhubâ’
Ta’ nyaman mon bânni olléna dhibi’
kaḍung stres ngakan dhâbâ’

2. Jhâ’ mogherrân bhungkana gheḍḍhâng
Kan gheḍḍhâng bânnya’ ghettana
Jhâ’ néserran ka oréng gânṭeng
Réng gânṭeng bânnya’ binéna

3. Sapa rowa anḍi’ tarnya’
Mano’ poter bulu poténa
Sapa rowa anḍi’ ana’
Sala pénter bhâghus aténa

4. malarat oréng aghâbây labâng
mellé katombhâr campor nangka
mon asolat jhâ’ bâng-tobâng
ma’lé ta’ éobbhâr neng é naraka

5. Mellé kalambhi bânnya’ mérana
Ḍuh ma’ élémpet séréddhâ
Patako’ bâ’na ḍâ’ pangérannn
Ma’ lé salamet dhunnya aheraddhâ

6. ka ragpénang mellé nagka
ka terminal terros ka jhâbâ
rassa posang kennal bân dhika
bhuru kennal ékaghilâ’â

7. Pak mudhin nyaré jhâmo
Ḍâri Mekkasan ka Juanda
Jhâ’ bong-masombong anḍi’ élmo
Ésoro nyaré céeék teppa’ ka janḍa

8. séréna séré konéng
roko’ opet atolés méra
serréna bulâ ta’ onéng
sala lopot nyo’on sapora

9. nyaré kosambhi ka las-las
sé bâḍâ coma no’ poter
lamon ajhâr jhâ’ las-malas
ma’ lé bâ’na lekkas pénter

10. Ka pasar mellé ko’ kerréng
Ékakana ekajhuko’a
Lamon lébât é romana oréng
Kodhu ngoca’ pangapora

11. Ajhâr élmo dhunnya
Ka’ḍinto sangona oḍi’
Dhineng élmo aghâma
Ménangka sangona paghi’

12. ajjhâ’ manḍi aéng sakolla
ngobbhâr dhupa ghi’ ghu-lagghu
mon mangkaddhâ asakola
jhâ’ loppa pamétan ghâllu

13. Bâḍâ oḍâng nongko’ ka labâng
bâḍâ olar ngakan pejji
pabhâjheng dhika nyaré obâng
lamon kellar ongghâ hajji

14. jhâ’ ngobuwân céṭak ghânol
céṭak ghânol ta’ kennéng abâs
jhâ’ néngghuwân goyangan inul
goyangan inul ta’ lébur éabâs

15. Jhâ’ melléyan jhuko’ bâis
Jhuko’ bâis bânnya’ tolangnga
Jhâ’ aknaca’an oréng bhengngis
Amé’ écapo’ cakar mowana

16. jhâ’ ngobuwân céṭak ghânol
céṭak ghânol ta’ kennéng abâs
jhâ’ néngghuwân goyangan inul
goyangan inul ta’ lébur éabâs

17. bâḍâ oréng anyama siyâ
éntar ka léké taanḍus perréng
mon bâ’na terro épojhiya
pa andhâp ongghu ḍâ’ ka oréng

18. Ka Pamaro nyaré poter
Sé kobâjhâr buru manjheng
Mon terro dhâddhi réng pénter
Kodhu ajhâr pabhâjheng

19. aména’a ḍâunna nyéyor
aosengngan melléa obhât
sanajjân ghi’ lanjhâng omor
jhâ’ sen-bhusen dhika atobhât

20. roko’ opet cé nyamanna
sakéng larang kabellina
pateptep dhika pengmanna
sakéng rang-rang sétapangghiyâ

21. Kok cakalan jek bik tobik,
jukok kakap nyo'on palotan.
Abekalan cong jek bit abit,
takok tak kuat gudenah setan.

22. Ngetangeh e malem minggu,
takerjet pas ngenom jeih.
Alakeh binih jek salang sengguh,
sala tak manjet jek rajeih.

23. Bedeh patek cong sakek mengeh,
mik dulla numpak becak.
Deddih reng lakek jek nukolan bineh,
reng binik sala tokol bik ocak.

20 Pantun Madura Lucu Sarat Makna, Bantu Cairkan Suasana
20 Pantun Madura Lucu Sarat Makna, Bantu Cairkan Suasana

Pantun Madura lebih dikenal dengan sebutan "papareghan".

Baca Selengkapnya
50 Pantun Lucu Pendek yang Menghibur, Lepaskan Penat dengan Tertawa Bersama
50 Pantun Lucu Pendek yang Menghibur, Lepaskan Penat dengan Tertawa Bersama

Berikut kumpulan pantun lucu pendek yang menghibur.

Baca Selengkapnya
30 Pantun Lucu Bahasa Sunda, Receh Bikin Ketawa
30 Pantun Lucu Bahasa Sunda, Receh Bikin Ketawa

Pantun lucu juga bisa dibuat dalam bahasa daerah salah satunya bahasa sunda.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
28 Pantun Lucu Perpisahan, Sedih tapi Menghibur
28 Pantun Lucu Perpisahan, Sedih tapi Menghibur

Salam perpisahan bisa disampaikan dengan pantun lucu dan menghibur.

Baca Selengkapnya
50 Pantun Perpisahan Lucu Singkat dan Penuh Makna Mendalam
50 Pantun Perpisahan Lucu Singkat dan Penuh Makna Mendalam

Berikut pantun perpisahan lucu singkat dan berisi makna mendalam.

Baca Selengkapnya
70 Pantun Jawa Ngapak Lucu yang Bikin Tertawa Ngakak
70 Pantun Jawa Ngapak Lucu yang Bikin Tertawa Ngakak

Berikut kumpulan pantun Jawa ngapak lucu yang bikin tertawa ngakak.

Baca Selengkapnya
70 Pantun Lucu Bahasa Jawa yang Kocak dan Bikin Ngakak, Punya Makna yang Dalam
70 Pantun Lucu Bahasa Jawa yang Kocak dan Bikin Ngakak, Punya Makna yang Dalam

Merdeka.com merangkum informasi tentang 70 pantun lucu bahasa Jawa yang kocak dan bikin ngakak, serta punya makna yang mendalam.

Baca Selengkapnya
33 Pantun Palembang Lucu, Menggelitik dan Penuh Tawa
33 Pantun Palembang Lucu, Menggelitik dan Penuh Tawa

Pantun Palembang lucu dapat menjadi sumber hiburan dan pelipur lara.

Baca Selengkapnya
Pantun Lucu Bikin Ngakak, Sederhana dan Menggugah Tawa
Pantun Lucu Bikin Ngakak, Sederhana dan Menggugah Tawa

Pantun lucu bikin ngakak merupakan karya sastra menarik yang sering digunakan.

Baca Selengkapnya