Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

52 Kata-Kata Patah Hati Bahasa Sunda, Penuh Makna Sedih & Jadi Pelipur Lara

52 Kata-Kata Patah Hati Bahasa Sunda, Penuh Makna Sedih & Jadi Pelipur Lara ilustrasi patah hati. ©2021 Merdeka.com/ ilustrasi patah hati

Merdeka.com - Kata-kata patah hati Bahasa Sunda banyak dicari oleh masyarakat luas. Sunda adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia di mana terletak di bagian barat Pulau Jawa. Daerah di sana menggunakan bahasa Sunda yang memiliki dialog dan logat khas.

Seperti lainnya, kata-kata bijak patah hati dan sedih bisa menjadi sumber motivasi kalian. Bahkan bisa menjadi pelipur lara atau hanya sekedar penyemangat. Lantas apa saja kata-kata patah hati Bahasa Sunda?

Melansir dari KapanLagi.com, Selasa (16/11), simak ulasan informasinya berikut ini.

Kata-Kata Patah Hati Bahasa Sunda I

1. "Hirupmah heuheuy jeung deudeuh, lamun teu heuheuy nya deudeuh."(Hidup ini antara bahagia dan sedih, kalau tidak bahagia ya sedih.)

2. "Mun teu ngopek moal nyapek, mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih."(Agar menjadi bisa, kita harus terus mencari tahu dan belajar tentang suatu hal tersebut.)

3. "Sanajan teu lumpat, tapi ulah cicing."(Biarpun tidak berlari, tapi janganlah diam.)

4. "Tiasa sukses, margi gaduh seueur cara. Sedéngkeun jalmi anu gagal, margi anjeunna gaduh seuéur teuing alesan."(Orang bisa sukses karena punya banyak cara. Sedangkan orang yang gagal karena dia punya banyak sekali alasan.)

5. "Aya kahayang bari jeung teu dibarengan ku usaha mah sarua jeung ngabodor."(Punya keinginan tapi sambil tidak disertai dengan usaha sama saja dengan bercanda.)

6. "Ulah ngarasa nalangsa kusabab ngarasa sorangan. Tingali bulan, anjeunna oge sorangan nanging anggeur katémbong masihan cahyana."(Jangan merasa sedih karena merasa sendiri. Lihat rembulan, dia juga sendiri namun tetap memberi cahayanya.)

7. "Aya kahayang bari jeung teu dibarengan ku usaha mah sarua jeung ngabodor."(Punya keinginan tapi sambil tidak disertai dengan usaha sama saja dengan bercanda)

8. "Ulah nepika ngajadikeun cinta matak poho kana sagalana, komo nepika poho ka nu maha kawasa, asa ku kabina-bina".(Jangan sampai menjadikan cinta membuat lupa pada semuanya, apalagi sampai lupa pada yang maha kuasa.)

9. "Hirupmah heuheuy jeung deudeuh, lamun teu heuheuy nya deudeuh."(Hidup ini antara bahagia dan sedih, kalau tidak bahagia ya sedih.)

10. "Ulah ngarasa nalangsa kusabab ngarasa sorangan. Tingali bulan, anjeunna oge sorangan nanging anggéur katémbong masihan cahyana."(Jangan merasa sedih karena merasa sendiri. Lihat rembulan, dia juga sendiri namun tetap memberi cahayanya.)

Kata-Kata Patah Hati Bahasa Sunda II

11. "Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh."(Harus saling mencintai, memberi nasihat, dan mengayomi.)12. "Jaga kalakuan anjeun, ulah sombong pikeun kakuatan, jabatan atanapi kasang tukang saha anjeun."(Jagalah selalu kelakuanmu, jangan sombong atas kekuatan, kedudukan atau latar belakang siapa dirimu.)13. "Paradaban sareng elmu sami pentingna pikeun ngudag kahirupan dunya."(Adab maupun ilmu sama pentingnya untuk mengejar kehidupan dunia.)14. "Gusti moal sare."(Tuhan tidak pernah tidur.)15. "Asih henteu dumasar kana penampilan alus, kaéndahan raray anjeun, kabeungharan anjeun sareng karya anjeun."(Cinta itu tidak berpatokan pada ketampanan, cantiknya parasmu, banyaknya hartamu, dan pekerjaanmu.)16. "Mun geus johnamah moal kamana ieuh."(Kalau sudah jodoh tidak bakal lari ke mana.)17. "Sateuacan masihan nasehat dina cariosan salira, pasihan maranehanana nasihat ku sikep salira."(Sebelum memberi nasihat dengan ucapanmu, berilah mereka nasihat oleh sikapmu.)18. "Urang miskin lain sabot teu ngagaduhan harta, nanging sabot urang atos kaleungitan mikacinta tina keluargi".(Orang miskin bukanlah ketika tak mempunyai harta, tetapi ketika kita telah kehilangan cinta dari keluarga.)19. "Kudu silih asih, silih asah, jeung silih asuh."(Kita harus saling mengasihi, mengasah, dan juga saling mengasuh antarsesama manusia.)20. "Kudu hade gogod hade tagog."(Kita harus menjaga tingkah laku diri yang baik.)

Kata-Kata Patah Hati Bahasa Sunda III

21. "Tetep seuri sanajan hate nalangsa adalah ciri-ciri jalma anu hebat tur kuat."(Tetap tersenyum meskipun hatinya sedang bersedih adalah ciri-ciri dari orang yang hebat dan kuat.)22. "Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok."(Harus punya tekad dan semangat yang pantang mundur.)23. "Jaga kalakuan anjeun, ulah sombong pikeun kakuatan, jabatan atanapi kasang tukang saha anjeun."(Jagalah selalu kelakuanmu, jangan sombong atas kekuatan, kedudukan atau latar belakang siapa dirimu.)24. "Saban masalah anu dongkap ayeuna, sanes kanggo ngalabuhkeun, nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana."(Setiap masalah yang datang sekarang, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya)25. "Sagala masalah nu dongkap ayeuna, sanes kanggo ngalabuhkeun anjen, nanging eta kanggo nguji sabaraha kuat anjen tiasa nahana."(Semua masalah yang datang hari ini, bukanlah untuk menjatuhkan kalian, melainkan untuk menguji seberapa kuat kalian bisa menahannya.)26. "Hirup ieu kedah dimimitian ku kalawan du'a sarta ditutup ku rasa sukur."(Hidup haruslah dimulai dengan doa serta diakhiri dengan rasa syukur.)27. "Hirup itu harus loba seuri, iar keliatannya teh bagja alias senang. Gitu, meskipun mah hate keur notog titajong boleksek".(Hidup itu harus banyak tertawa agar terlihat senang dan bahagia, meski hati sedang dalam keadaan gundah.)28. "Saban masalah anu dongkap ayeuna, sanes kanggo ngalabuhkeun, nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana."(Setiap masalah yang datang sekarang, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya.)29. "Kalakuan ngukur baju sasereg awak."(Jangan hanya melihat seseorang dari luarnya saja.)30. "Jalmi tiasa sukses, margi gaduh seueur cara. Sedéngkeun jalmi anu gagal, margi anjeunna gaduh seueur teuing alesan."(Orang bisa sukses karena punya banyak cara. Sedangkan orang yang gagal karena dia punya banyak sekali alasan.)

Kata-Kata Patah Hati Bahasa Sunda IV

31. "Lakukeun naon anu urang sanggup, teras tinggalkeun ka Gusti."(Lakukan yang kita bisa, setelahnya serahkan kepada Tuhan.)32. "Kudu bageur pikeun diri anjeun, kulawarga, sareng sadaya mahluk sasama anjeun.(Bersikap baiklah untuk diri sendiri, keluarga, dan semua sesama makhluk hidup.)33. "Gagalna mangrupikeun konci pikeun kasuksésan sareng unggal kasalahanna ngajarkeun urang pangaweruh."(Kegagalan adalah kunci kesuksesan. Setiap kesalahan mengajarkan kita ilmu.)34. "Jalma anu menang nyaeta jalma anu tiasa ngontrol dirina."(Orang yang menang adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri.)35. "Gusti bakal nyayogikeun jalan pikeun anu hoyong nuturkeun jalurna."(Tuhan akan memberikan jalan bagi orang yang mau mengikuti jalannya.)36. "Teu aya istilah cinta buta, aya ge jalma eta sorangan nu ngabutakeun diri."(Tidak ada istilah cinta buta, yang ada orang itu sendiri yang membutakan dirinya.)37. "Napsu nyaeta hiji perkawis anu mipiboga sipat samentara nu lewih langkung direseupan, tibatan perkawis-perkawis anu langgeng."(Nafsu adalah suatu hal yang bersifat sementara yang lebih dulu disukai daripada hal-hal yang abadi.)38. "Bobot pangayun timbang taraju."(Apa yang akan kita lakukan harus dipertimbangkan terlebih dahulu.39. "Sacangreud pageuh sagolek pangkek."(Apa yang kita lakukan harus di iringi dengan komitmen dan konsisten.)40. "Bengkung ngariung bongok ngaronyok."(Jika kita menghadapi suatu kesulitan atau masalah pecahkan secara bers

Kata-Kata Patah Hati Bahasa Sunda Lainnya

41. Amun urang aya kasusah atanapi masalah, teangan solusi babarengan. (Kalau kita ada kesulitan atau masalah, carilah solusi bersama-sama.)

42. Cinta teh memang endah karaosna. Tapi ulah kusabab cinta urang teh poho kanu kawasa, tong kabina-bina teuing. (Cinta memang indah terasanya. Namun, jangan sampai karena cinta kita lupa kepada Yang Maha Kuasa, jangan terlalu berlebihan.)43. Tong ngarasa sulit kusabab hirup sorangan wae, tuh tingali bulan oge sorangan tapi masih bisa mere cahaya. (Jangan merasa sulit sebab hidup sendiri terus, liat bulan saja sendirian tapi masih bisa memberikan cahayanya.)44. Gagal teh nyaeta kasuksesan anu ditunda. Intina mah tong nyerah, terus lakukeun anu terbaik nepi ka sukses. (Gagal adalah kesuksesan yang tertunda. Intinya jangan menyerah, tetaplah melakukan yang terbaik sampai sukses.)

45. Rasa cinta teu ditangtukeun ku geulis kasepna, beunghar miskinna. Rasa cinta ditangtukeun ku rasa nyaman. (Rasa cinta tidak ditentukan dengan tampan dan cantiknya, kaya dan miskinnya. Rasa cinta ditentukan oleh rasa nyaman.)46. Sakali belegug, dua kali geus teu bisa dikompromi. (Satu kali bodoh, dua kali sudah tidak bisa dikompromi.)47. Kuduna mah anjeun sadar simkuring teh ngora teuing jengeun dinyenyeri kieu ku anjeun nu leuwih dewasa. (Seharusnya kamu sadar bahwa aku terlalu muda untuk disakiti oleh kamu yang lebih dewasa.)48. Nyatana bener yuswa teh mung saukur angka. Kadewasaan teh teu kenal kana yuswa. (Ternyata benar umur itu hanyalah angka. Kedewasaan tidak mengenal umur.)

49. Aya ku tegana anjeun. Tujuh tahun jeung abdi ternyata tujuh taun oge jeung nu lianna. (Tega sekali kamu. Tujuh tahun bersamaku ternyata tujuh tahun juga dengan yang lainnya.)

50. Kacasoca teh wang lepas wae supaya katingali mana nu beureum mana nu hejo. Cukup ngecetan redflag jadi greenflag. (Kulepas saja kacamata ini supaya bisa melihat mana yang merah dan mana yang hijau. Cukup sudah mewarnai redflag jadi greenflag.)51. Ari nu jadi manusa mah ngan saukur bisa ngarencanakeun, anu nangtukeun mah tetep gusti. (Kalau jadi manusia itu memang hanya bisa merencanakan, yang menentukan tetap saja Tuhan.)

52. Bakal aya waktuna sono teu kudu panggih. Lain kusabab aya nu anyar tapi sabab hate nu ngabeku, saking tos lami ngantosan. (Akan tiba masanya rindu tak perlu bertemu. Bukan karena ada orang baru tapi karena hati sudah membeku menunggu kamu.) (mdk/tan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
8 Cerita Sunda Lucu Bikin Ngakak, Menghibur dan Mengocok Perut
8 Cerita Sunda Lucu Bikin Ngakak, Menghibur dan Mengocok Perut

Dari lelucon ringan hingga cerita penuh kecerdikan yang hanya bisa ditemukan di tanah Parahyangan, setiap narasi akan menjadi hiburan yang melepas lelah.

Baca Selengkapnya
40 Pantun Bahasa Sunda Lucu Dijamin Mengocok Perut dan Bisa Cairkan Suasana
40 Pantun Bahasa Sunda Lucu Dijamin Mengocok Perut dan Bisa Cairkan Suasana

Berikut pantun Bahasa Sunda lucu yang cocok jadi referensi cairkan suasana.

Baca Selengkapnya
30 Pantun Lucu Bahasa Sunda, Receh Bikin Ketawa
30 Pantun Lucu Bahasa Sunda, Receh Bikin Ketawa

Pantun lucu juga bisa dibuat dalam bahasa daerah salah satunya bahasa sunda.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cerita Lucu Singkat Bahasa Jawa, Bikin Susah Tahan Tawa
Cerita Lucu Singkat Bahasa Jawa, Bikin Susah Tahan Tawa

Tak ada salahnya membaca cerita lucu singkat bahasa Jawa di tengah kebosanan menjalani rutinitas yang begitu padat karena bisa bikin semangat kembali.

Baca Selengkapnya
5 Cerita Lucu Bahasa Inggris dan Artinya, Bikin Tertawa Lepas
5 Cerita Lucu Bahasa Inggris dan Artinya, Bikin Tertawa Lepas

Membaca atau berbagi cerita lucu bahasa Inggris memang bisa membantu kita untuk memperbaiki suasana hati yang sedang tak baik.

Baca Selengkapnya
45 Kata-kata Hari Senin Lucu Bahasa Jawa, Menghibur dan Bangkitkan Semangat
45 Kata-kata Hari Senin Lucu Bahasa Jawa, Menghibur dan Bangkitkan Semangat

Kata-kata lucuhari Senin bahasa Jawa tak hanya sekadar menghibur, tetapi juga memiliki dampak positif dalam menjalani awal pekan.

Baca Selengkapnya
Bikin Ngakak! Kambing Putih Coba Seruduk Seorang Pria Berkali-kali
Bikin Ngakak! Kambing Putih Coba Seruduk Seorang Pria Berkali-kali

Seorang pria berbaju merah tampak hendak diseruduk kambing putih berkali-kali.

Baca Selengkapnya
25 Pantun Bahasa Bali Lucu, Menghibur dan Bikin Ngakak
25 Pantun Bahasa Bali Lucu, Menghibur dan Bikin Ngakak

Pantun Bali bahasa lucu bisa menjadi sarana hiburan yang menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Selengkapnya
50 Pantun Perkenalan Diri yang Lucu dan Berkesan, Gunakan Salah Satunya
50 Pantun Perkenalan Diri yang Lucu dan Berkesan, Gunakan Salah Satunya

Melontarkan pantun perkenalan diri yang lucu bisa memberikan kesan berbeda dan menambah daya tarik Anda.

Baca Selengkapnya
70 Pantun Lucu Bahasa Jawa yang Kocak dan Bikin Ngakak, Punya Makna yang Dalam
70 Pantun Lucu Bahasa Jawa yang Kocak dan Bikin Ngakak, Punya Makna yang Dalam

Merdeka.com merangkum informasi tentang 70 pantun lucu bahasa Jawa yang kocak dan bikin ngakak, serta punya makna yang mendalam.

Baca Selengkapnya