Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Doa Arwah Lengkap untuk Orang Meninggal, Umat Muslim Wajib Tahu

Doa Arwah Lengkap untuk Orang Meninggal, Umat Muslim Wajib Tahu

Doa Arwah Lengkap untuk Orang Meninggal, Umat Muslim Wajib Tahu

Umat muslim dianjurkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal.

Mendoakan orang yang telah meninggal merupakan salah satu anjuran dalam Islam. Di mana umat Islam yang masih hidup, bisa mengirimkan doa kepada anggota keluarga, saudara, teman, hingga tetangga yang telah meninggal.

Bahkan terdapat panduan doa khusus yang bisa diamalkan, yaitu doa arwah lengkap. Doa arwah lengkap ini bisa dibaca kapan saja atau dalam acara doa yang diadakan secara khusus. Berikut bacaan doa arwah lengkap dan artinya bisa disimak.

Doa Arwah

Doa Arwah

Pertama, akan dijelaskan doa arwah lengkap untuk orang meninggal, sebagai berikut:

Ila ḫadlratin-nabiyyil-musthafâ sayyidinâ Muḫammadin shallallahu ‘alaihi wa sallama wa âlihi wa azwâjihi wa awlâdihi wa dzurriyyâtihi al-fâtiḫah

Kepada yang terhormat Nabi Muhammad ﷺ, segenap keluarga, istri-istrinya, anak-anaknya, dan keturunannya. Bacaan Al-Fatihah ini kami tujukan kepada Allah dan pahalanya untuk mereka semua. Al-Fatihah…

Tsumma ilâ ḫadlrati ikhwânihi minal-anbiya’i wal-mursalîn wal-auliya’i wasy-syuhadâ’i wash-shâlihîn wash-shaḫâbati wat tâbi‘în wal-‘ulamâ’il-‘âmilîn wal-mushannifînal-mukhlishîn wa jamî‘il-malâikatil-muqarrabîn, khusûshan ilâ sayyidinâsy-syaikh ‘abdil qâdir al-jîlânî wa khushûshan ilâ muassisî jam‘iyyah Nahdlatil Ulama, al-fâtiḫah

Lalu kepada segenap saudara beliau dari kalangan pada nabi, rasul, wali, syuhada, orang-orang saleh, sahabat, tabi‘in, ulama al-amilin (yang mengamalkan ilmunya), ulama penulis yang ikhlas, semua malaikat Muqarrabin, terkhusus kepada Syekh Abdul Qadir al-Jilani dan para pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Bacaan Al-Fatihah ini kami tujukan kepada Allah dan pahalanya untuk mereka semua. Al-Fatihah.

Tsumma ilâ jamî‘i ahlil-qubûri minal-muslimîna wal-muslimâti wal-mu’minîna wal-mu’minâti min masyâriqil-ardli ilâ maghâribihâ barrihâ wa baḫrihâ khushushan ilâ abâ’inâ wa ummahâtinâ wa ajdâdinâ wa jaddâtina wa masyâkhinâ wa masyâyikhi masyâyikhinâ wa asâtidzati asâtidzatinâ wa liman aḫsana ilainâ wa liman ijtama‘nâ hâhunâ bisababihi, al-fâtiḫah

Kemudian kepada semua ahli kubur Muslimin, Muslimat, Mukminin, Mukminat dari Timur ke Barat, baik di laut dan di darat, khususnya bapak kami, ibu kami, kakek kami, nenek kami, guru kami, pengajar dari guru kami, mereka yang telah berbuat baik kepada kami, dan bagi ahli kubur/arwah yang menjadi sebab kami berkumpul di sini. Bacaan Al-Fatihah ini kami tujukan kepada Allah dan pahalanya untuk mereka semua. Al-Fatihah.

Tsumma ilâ jamî‘i ahlil-qubûri mimman dzukirot asmâ’uhu fi hâdzihir risâlati, ḫadlrati rûhi…, wa ḫadlrati rûhi…, wa ḫadlrati rûhi…, roḫimahumullâhu wa ghafarahum, al-fâtiḫah

Kemudian kepada semua ahli kubur, yang namanya disebutkan dalam risalah ini. Kepada…, dan kepada…, dan kepada…. Semoga Allah merahmati dan mengampuni mereka. Bacaan Al-Fatihah ini kami tujukan kepada Allah dan pahalanya untuk mereka semua. Al-Fatihah.

Bismillâhir-raḫmânir-raḫîm(i), Qul huwallâhu aḫad, Allâhush-shamad, lam yalid wa lam yûlad, wa lam yakul lahû kufuwan aḫad 3x

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.” (3 kali).

Lâ ilâha illâllâhu wallâhu akbar

Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah maha besar.

Bismillâhir-raḫmânir-raḫîm(i), Qul a‘udzu bi rabbil-falaq, min syarri mâ khalaq, wa min syarri ghâsiqin idzâ waqab, wa min syarrin-naffâtsâti fîl-‘uqad, wa min syarri ḫâsidin idzâ ḫasad

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar), dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya), dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.”

Lâ ilâha illâllâhu wallâhu akbar

Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah maha besar.

Bismillâhir-raḫmânir-raḫîm(i), Qul a‘udzû bi rabbin-nâs, malikin-nâs, ilahin-nâs, min syarril-waswâsil khannâs, alladzi yuwaswisu fî shudûrin-nâs, minal-jinnati wan-nâs.

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.”

Lâ ilâha illâllâhu wa Allâhu Akbar

Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah maha besar.

Bismillâhir-raḫmânir-raḫîm(i), al-ḫamdu lillâhi rabbil-‘âlamîn, Ar-raḫmânir-raḫîm, mâliki yaumid-dîn, iyyâka na‘budu wa iyyâka nasta‘în, ihdinâsh-shirâthal-mustaqîm, shirâtal ladzîna an‘amta ‘alaihim ghairil-maghdlûbi ‘alaihim wa lâdl-dlâllîn. Âmîn

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada-Mu kami menyembah. Hanya kepada-Mu pula kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Kauanugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Semoga Kaukabulkan permohonan kami.

Bismillâhir-rahmânir-rahîm(i), Alif Lâm Mîm, dzâlikal-kitâbu lâ raiba fîhi, hudal-lilmuttaqîn, al-ladzîna yu’minûna bil-ghaibi wa yuqîmûnash-shalâta wa mimmâ razaqnâhum yunfiqûn, wal-ladzîna yu’minûna bimâ unzila ilaika wa mâ unzila min qablika, wa bil-âkhirati hum yûqinûn, ulâ’ika ‘alâ hudam mir rabbihim wa ulâ’ika humul-mufliḫûn.

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif lam mim. Demikian itu kitab ini tidak ada keraguan padanya. Sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Qur’an yang telah diturunkan kepadamu (Muhammad ﷺ) dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari tuhannya. Merekalah orang orang yang beruntung.

Wa ilâhukum ilâhuw wâḫidul lâ ilâha illa Huwar-raḫmânur-raḫîm.

Artinya, “Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha esa. Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang.”

Allahu lâ ilâha illa huwal-ḫayyul-qayyûm(u). Lâ ta’khudzuhû sinatuw wa lâ naûm(u). Lahû mâ fis-samâwâti wa mâ fil-ardl. Man dzal ladzî yasyfa’u ‘indahû illâ bi idznih(i). Ya’lamu mâ baina aidîhim wa mâ khalfahum. Wa lâ yuḫithûna bi syai’in min ‘ilmihî illâ bimâ syâ’a wasi’a kursiyyuhus-samawâti wal-ardl. Wa lâ ya’ûduhu ḫifdhuhumâ wahuwal-‘aliyyul-adhîm.

Allah, tiada yang layak disembah kecuali Dia yang hidup kekal lagi berdiri sendiri. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu dari ilmu-Nya kecuali apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat menjaga keduanya. Dia maha tinggi lagi maha agung.

Hukum Mendoakan Orang Meninggal

Hukum Mendoakan Orang Meninggal

Setelah menyimak doa arwah lengkap, berikutnya akan dijelaskan hukum mendoakan orang meninggal.

Dalam Islam, mendoakan orang yang telah meninggal dunia merupakan amalan yang dianjurkan. Doa untuk orang yang telah meninggal dunia adalah bentuk peduli dan kebaikan terhadap sesama muslim. Melalui doa, kita mengirimkan harapan dan permohonan kepada Allah SWT untuk mengampuni dosa-dosa mereka, memberikan rahmat dan surga sebagai tempat beristirahat abadi.

Dalam mendoakan orang yang telah meninggal dunia, kita dapat mengucapkan doa seperti "Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa mereka, dan terimalah amal ibadah mereka selama mereka hidup di dunia." Doa ini tidak hanya bermanfaat bagi orang yang meninggal, tetapi juga membawa manfaat spiritual bagi orang yang mendoakan. Ketika kita memanjatkan doa, kita diingatkan akan kehidupan setelah kematian dan pentingnya persiapan rohani.

Tujuan Mendoakan Orang Meninggal

Tujuan Mendoakan Orang Meninggal

Setelah menyimak doa arwah lengkap dan artinya, terakhir akan dijelaskan tujuan mendaoakan orang meninggal.

Dalam Islam, mendoakan untuk arwah orang yang sudah meninggal memiliki beberapa tujuan utama:

1. Memberikan Pengampunan dan Rahmat: Dengan mendoakan untuk arwah orang yang telah meninggal, umat Islam berharap agar Allah memberikan pengampunan atas dosa-dosanya dan memberikan rahmat kepada mereka di akhirat.

2. Membantu Meringankan Siksa Kubur: Dalam keyakinan Islam, ada konsep siksa kubur bagi orang-orang yang tidak benar-benar diampuni dosa-dosanya. Dengan mendoakan untuk arwah mereka, umat Islam berharap dapat meringankan penderitaan yang mungkin mereka alami di alam kubur.

3. Menunjukkan Kasih Sayang dan Penghormatan: Mendoakan untuk arwah orang yang telah meninggal adalah tanda penghormatan dan kasih sayang dari orang yang masih hidup terhadap mereka. Ini adalah cara bagi umat Islam untuk tetap terhubung dengan orang-orang yang telah meninggal dan menunjukkan bahwa mereka tetap diingat dan dihargai.

4. Meningkatkan Pahala: Dalam Islam, melakukan perbuatan baik seperti berdoa untuk arwah orang yang telah meninggal dapat memberikan pahala kepada orang yang masih hidup. Oleh karena itu, mendoakan untuk arwah orang yang telah meninggal juga merupakan cara untuk mendapatkan kebaikan dan pahala di mata Allah.

Doa untuk Orang Tua yang Sudah Meninggal, Mohon Ampunan dan Kebaikan
Doa untuk Orang Tua yang Sudah Meninggal, Mohon Ampunan dan Kebaikan

Umat muslim wajib mendoakan orang tua yang sudah meninggal.

Baca Selengkapnya
Doa Orang Meninggal dan Artinya, Perlu Diketahui
Doa Orang Meninggal dan Artinya, Perlu Diketahui

Penting bagi umat muslim untuk mendoakan orang yang meninggal.

Baca Selengkapnya
Doa untuk Orang Meninggal Perempuan, Perlu Diketahui
Doa untuk Orang Meninggal Perempuan, Perlu Diketahui

Mendoakan orang yang sudah meninggal, sangat dianjurkan dalam Islam.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Doa agar Amal Ibadah Diterima Allah, Umat Muslim Wajib Tahu
Doa agar Amal Ibadah Diterima Allah, Umat Muslim Wajib Tahu

Dianjurkan untuk berdoa agar setiap amal ibadah diterima Allah.

Baca Selengkapnya
Doa Menjenguk Orang Sakit dan Artinya, Umat Muslim Wajib Tahu
Doa Menjenguk Orang Sakit dan Artinya, Umat Muslim Wajib Tahu

Dalam Islam, membaca doa saat menjenguk orang sakit memiliki signifikansi besar karena mencerminkan nilai-nilai keagamaan, empati, dan solidaritas.

Baca Selengkapnya
Doa Awal Bulan Agar Dilancarkan Segala Urusan, Lengkap Beserta Artinya
Doa Awal Bulan Agar Dilancarkan Segala Urusan, Lengkap Beserta Artinya

Doa awal bulan bisa dibaca dan diamalkan oleh umat Muslim agar dilancarkan segala urusan.

Baca Selengkapnya
Doa Ulang Tahun untuk Diri Sendiri, Mohon Berkah Kebaikan
Doa Ulang Tahun untuk Diri Sendiri, Mohon Berkah Kebaikan

Umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak doa di hari ulang tahun.

Baca Selengkapnya
Doa Setelah Wudhu, Lengkap dengan Syarat dan Keutamaannya
Doa Setelah Wudhu, Lengkap dengan Syarat dan Keutamaannya

Doa setelah wudhu bisa dibaca dan diamalkan oleh umat Muslim karena memiliki banyak keutamaan.

Baca Selengkapnya
Doa Qunut Lengkap Beserta Keutamaan Membacanya, Wajib Tahu
Doa Qunut Lengkap Beserta Keutamaan Membacanya, Wajib Tahu

Berqunut atau pun tidak, jangan sampai masalah ini mengganggu kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Baca Selengkapnya