Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cerita Lucu Sunda yang Menghibur, Kocak Mengocok Perut

Cerita Lucu Sunda yang Menghibur, Kocak Mengocok Perut<br>

Cerita Lucu Sunda yang Menghibur, Kocak Mengocok Perut

Dengan kisah yang konyol dan menghibur, cerita lucu Sunda siap mengocok perut Anda.

Untuk melepas penat karena kesibukan harian, cerita lucu hadir untuk menyegarkan otak dengan humor dan kisah konyolnya. Dan jika Anda orang Sunda atau mengerti dengan bahasa Sunda, cerita lucu Sunda mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menghibur diri.

Dikemas dengan bahasa daerah, cerita lucu Sunda menghadirkan tawa dan senyum saat membacanya. Anda juga tidak akan bosan karena kandungan humor dalam cerita ini.

Berikut adalah beberapa cerita lucu Sunda yang menghibur untuk Anda baca di waktu santai.

Kuda Anu Ngedul

Jaman baheula aya hiji kuda nu kacida ngedulna, eta kuda teh dipiara ku jalma beunghar anu ngaranna abdul. Unggal poe abdul ka kota mawa kudana keur ngajual barang dagangan anu loba diperlukeun ku urang kota.

Ku sabab ngarasa hoream kudu indit mawa barang dagangan, kuda ngedul teh boga rencana nipu ka dununganana. Dina hiji poe si kuda teh dibawa ka kota ku abdul, rek dagang uyah dua karung. eta karung teh terus ditalian dina tonggong kuda. Di tengah jalan jalan si kuda ngedul teh ngagejeburkeun maneh kana walungan.

Barang hanjat si kuda ngarasa hampang, sabab uyah nu dina tonggongna beak kabawa ku cai sarta teu bisa ka pulung saeutik-eutik acan. Atuh sodagar teh kacida ambekeunana ka eta kuda. Tapi Abdul teu bisa kukumaha da uyahna geus ngahiji jeung cai.

Isukna Si Abdul ka kota deui mawa tarigu dua karung. Eta karung teh ditalian deui kana kuda. Jiga kamari deui wae kuda teh ngagejeburkeun maneh ka walungan, atuh puguh wae tarigu teh beak kabawa palid.

Bari jeung ambek Abdul terus balik deui ka imahna, teu jadi ngajual barang daganganana.

Isukna, Abdul neangan akal sangkan kuda nu ngedul teh teu ngalakukeun deui pagawean jiga kamari. Abdul neangan kapas, tuluy dikarungan sarta ditalian kana tonggong kuda.

Di tengah jalan jiga kamari deui wae kuda teh ngagejeburkeun maneh kana walungan, tapi basa manehna hanjat karasa kacida beuratna karung nu dieusi ku kapas teh.

Manehna ngarasa kaduhung ngalakukeun pamolah model kitu, sabab manehna kudu terus ka kota mamawa kapas anu sakitu beuratna.

Entog Emas

Kacaritakeun aya saurang patani nu kacida malaratna cicing di hiji saung gubuk nu geus reyot. Mang Julin patani ngaranna teh. Hirup sapopoena ngan dibaturan ku sakadang entog, hiji-hijina. Mang Julin kacida nyaaheunana ka eta sakadang entog teh, bubuhan manehna mah teu boga dulur-baraya, malih garwa mah.

Hiji poe manehna indit ka sawah, isuk-isuk pisan manehna geus indit, kabeneran dititah ku juragan Lurah pikeun ngabinihan sawahna. Ari digawena mah kapake pisan ku Juragan Lurah teh, kusabab Mang Julin segut pisan kana gawe nanaon oge. Ari entogna dikencarkeun di buruan gubuk teh, tara aya hariwangan.

Balik ti sawah wanci sariak layung, Mang Julin kacida laparna. Manehna ngadeuheus ka Pangeran, “Duh, Gusti... mun paparin abdi beunghar, meureun dahar nanaon oge bisa.. “ . Mang Julin teh dahar ngan jeung uyah. Sanggeus wareg mah manehna tuluy ngampihan entog di juru imah.

Isuk-isuk keneh Mang Julin kahudangkeun ku kingkilaban nu ayana ti juru imah. Panasaran, manehna tuluy cahya gugurilapan teh disampeurkeun. Manehna teu nyangka yen cahya nu kacida serabna teh tina kandang entog, singhoreng teh entogna endongan, endogna endog emas.

Mang Julin peupeureudeuyan, nyagap endog teh. Manehna kacida bungahna, eta endog emas, emas murni. “Bisa dijual ieu mah, ...“ gerentesna.

Poe kadua, kitu deui, entogna ngaluarkeun endog emas deui hiji. Kitu saban poe, sakadang entog teh endogan endog emas hiji. Nya puguh Mang Julin teh jadi beunghar. Manehna geus boga sawah sorangan, imah gedong, balong, ternak entog, jeung harta lianna nu mucekil. Entog teh nyaan mawa rejeki keur Mang Julin.

Hiji poe, Mang Julin ngarasa cape mun kudu unggal poe ngadatangan kandang entog pikeun mawa endog emas pira hiji teh. Mang Julin sasadiaan bedog keur ngabeleh entog ngarah emasna kabeh kaluar, jadi manehna teu kudu mawaan unggal poe ka kandang entog.

Ari geus dibeleh entog teh, teu kaciri emas-emasna acan. Malahan entog teh paeh. Mang Julin teu bisa ngabebenah hartana. Manehna jadi miskin deui sabab unggal poe hartana beak dipake kabutuhan sapopoena.

Kolor

Oded: Neng kadieu heula sakeudeung

Neng: Aya naon kang? (Nyampeurkeun)

Oded: Ieu pang garokeun taeun akang (bari muka kolor)

Neng: (olohok) alaahhh siah..loba sireuman kieu kang, na kunaon ath taeun th bet di geubrong ku sireum (bari di garo)

Oded: Heu’euh nyaeta ti saprak make kolor itu tuh (nunjuk kanu kolor)

Neng: Alaahh..paingan ath, da kolor eta mah tadi di pake ngelap cai gula tadi bahe..

Oded: Haduhh…kabiasa’an maneh mah ngelap sok kunaon wae, nyaho eta th kolor hiji-hijina (luwa lewe rek leweh)

Sepatu Kulit Asli

Kabayan: Ari silaing bisa atawa hente ngabedakeun antara sapatu kulit asli jeung anu imitasi?

Ibro: Teu, teu nyaho. Cing, cing tah kumaha ngabedakeunana?

Kabayan: Babari pisan, si sapatu teh sina dicoco reungit. Lamun eta sapatu barentol, eta berarti sapatu kulit asli

Budak Boloho

Si Encep budak kelas opat SD keur gundem catur jeung bapana.

Encep : "Pa, Encep enjing bade ulangan Matematika. Pami Encep kenging peunteun 10, bapa bade masihan naon ka Encep?"

Bapa : "Bapa bade masihan duit saratus rebu..!"

Encep : "Alim ah saratus rebu mah, sarebu wae nya, Pa?"

Bapa : "Naha, Cep?"

Encep : "Saratus rebu mah cape ngetangna.."

Telaga Warna

Dina jaman baheula, aya sahiji karajaan nu ngarana Kutatanggeuhan di daerah puncak Bogor. Karajaan ieu dipingpin ku Raja Prabu Swarnalaya, nu boga istri namina Ratu Purbamanah.

Pasangan ieu encan di karuniaan pun anak, sanajan sagala cara geus dilakukeun. Raja Swarnalaya akhirna mutuskeun pikeun tatapa di goa, teuing babaraha lilana.

Hiji poe, ahirna raja menang hiji wangsit, ku ijin ti kawasa istrina teh hamil jeung ngalahirkeun putri anu gumelis kacida. Putri ieu di bere ngaran Nyi Ajeng Gilang Rinukmi atawa sok disebut oge putri Ayu Kencana Ungu.

Saking nyaahna ka putri hiji-hjina, sagala kahayang diturutkeun kabeh, putri Ayu akihrna tumuwuh janten budak manja. Akibatna, hiji poe manehna miceun kalung hadiah ti rakyat kerajaan dina pesta ulang tahunna.

Berlian ti kalung akhirna awur-awuran, tutungna indungna ceurik teu eureun-eureun. Barengan jeung kitu, aya sahiji kajadian di mana aya lini gede ngagoncang jeung kaluar cai tina jero taneuh.

Makin lila makin ngagedean eta cai, nepi ka ahirna ngalelepkeun karajaan Kutatanggeuhan jeung sagala isina. Eta asalna talaga nu sok disebut talaga warna teh, warna-warni airna ceuk beja mah asalna tina kalung berlian kasebat.

8 Cerita Sunda Lucu Bikin Ngakak, Menghibur dan Mengocok Perut
8 Cerita Sunda Lucu Bikin Ngakak, Menghibur dan Mengocok Perut

Dari lelucon ringan hingga cerita penuh kecerdikan yang hanya bisa ditemukan di tanah Parahyangan, setiap narasi akan menjadi hiburan yang melepas lelah.

Baca Selengkapnya
4 Cerita Lucu Bahasa Jawa, Receh tapi Menghibur
4 Cerita Lucu Bahasa Jawa, Receh tapi Menghibur

Cerita lucu adalah hiburan menarik yang dapat mengundang taw.a

Baca Selengkapnya
6 Cerita Pengalaman Lucu Bahasa Jawa Singkat, Kocak dan Bikin Ngakak
6 Cerita Pengalaman Lucu Bahasa Jawa Singkat, Kocak dan Bikin Ngakak

Menyimak cerita lucu memang menjadi hiburan tersendiri di waktu senggang.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
10 Cerita Lucu Bahasa Indonesia yang Menghibur dan Penuh Tawa, Bikin Suasana Semakin Ceria
10 Cerita Lucu Bahasa Indonesia yang Menghibur dan Penuh Tawa, Bikin Suasana Semakin Ceria

Banyak cerita lucu bahasa Indonesia yang bisa Anda baca dan tentunya akan membuat suasana ceria.

Baca Selengkapnya
60 Cerita Lucu 2 Kalimat yang Bikin Ngakak, Bisa Segarkan Suasana dengan Canda Tawa
60 Cerita Lucu 2 Kalimat yang Bikin Ngakak, Bisa Segarkan Suasana dengan Canda Tawa

Berikut kumpulan cerita lucu 2 kalimat yang bikin ngakak.

Baca Selengkapnya
10 Cerita Dewasa Lucu yang Bikin Ngakak, Cocok Jadi Hiburan Saat Lelah & Jenuh
10 Cerita Dewasa Lucu yang Bikin Ngakak, Cocok Jadi Hiburan Saat Lelah & Jenuh

Tidak ada salahnya untuk membaca cerita dewasa lucu yang bikin ngakak di kala waktu senggang.

Baca Selengkapnya
⁠Cerita Lucu Masa Kecil Singkat yang Bikin Tertawa Meski Sederhana
⁠Cerita Lucu Masa Kecil Singkat yang Bikin Tertawa Meski Sederhana

Merdeka.com merangkum informasi tentang cerita lucu masa kecil singkat yang bikin tertawa meski sederhana.

Baca Selengkapnya
Cerita yang Lucu dan Mengesankan Serta Singkat dan Menarik
Cerita yang Lucu dan Mengesankan Serta Singkat dan Menarik

cerita yang lucu dan mengesankan serta singkat dan menarik bisa menjadi hiburan seru pelepas penat.

Baca Selengkapnya
Cerita Lucu Singkat, Sukses Menghibur dan Bikin Ketawa Ngakak
Cerita Lucu Singkat, Sukses Menghibur dan Bikin Ketawa Ngakak

Cerita lucu singkat mampu memberikan hiburan instan dan menghilangkan stres.

Baca Selengkapnya